فروشگاه اینترنتی اوج گستران شماره تماس :66404214-021 , 66402392 -021

منومنو

AHD

دوربین مداربسته

دوربین‌های مدار بسته

معمولاً برای نظارت براماکن داخلی وخارجی مورداستفاده قرارمی‌گیرندوبسته به شرایط محیط انواع مختلفی دارند.اولین دوربین مداربسته درسال۱۹۴۲توسط ارتش آلمان برای نظارت برچگونگی شلیک موشکV2درایستگاه پرتاب این موشک نصب شد.حدود۷سال بعددرآمریکا سیستم‌های مداربسته تجاری به بازارآمد بانام Vericonوجالب توجه است که استفاده ازاین دوربین‌هانیازی به مجوزدولتی نداشته‌است.اولین دوربین‌های تحت شبکه درسال۱۹۹۶توسط شرکت “Axis“بااستفاده ازپایه نرم‌افزاری لینوکس(Linux)تولیدشد،این دوربین‌هابراساس استانداردهای HTTP وRTSPطراحی گردیده بودوازاستانداردهای IP برای ارسال تصاویردرقالب اطلاعات(Data)استفاده می‌کرد.

سیستم امنیتی و دوربین مداربسته 

برای هرکسب وکاروسازمانی ضروری است.انواع مختلفی ازدوربین مداربسته دربازاروجوددارد.بایدبراساس مکان وکاربری،نوع مناسبی ازدوربین مداربسته راانتخاب وخریداری کرد.دوربین های مداربسته ویژگی ها،انواع و تنظیمات متفاوتی دارند.از این روانتخاب نوع متناسب باکاربری موردنظر بسیار مهم است.در این مطلب انواع دوربین مداربسته وکارکردآن هابیان می شود.دوربین‌های مداربسته دو نوع کلی آنالوگ و آی‌پی هستند که هر دو به انواع زیر تقسیم‌بندی می‌شود.دوربین‌های مداربسته بر اساس شکل ظاهری و نوع کاربرد نامگذاری می‌شوند.امروزه دراکثرکشورهای جهان ازدوربین های مداربسته برای کنترل ترافیک وسایل نقلیه درسطح گسترده ای استفاده می شود.ازجمله کنترل میزان ترافیک درخیابان هاوارسال اطلاعات توسط gps به رانندگانی که قصد عبورازمسیرآن خیابان هارادارد.تحت نظارت قراردادن تصادفات وشناسایی جرایم رانندگی حداقل کاربردهای دوربین مداربسته درکنترل وسایل نقلیه هستند.شناسایی اتوماتیک پلاک خودروهاازجمله آخرین دستاوردهای دوربین های مداربسته دراین بخش می باشند.

نمایش 1 نتیحه

X