فروشگاه اینترنتی اوج گستران شماره تماس :66404214-021 , 66402392 -021

منومنو

سی پی یو

سی‌پی‌یو

سی‌پی‌یو(به انگلیسی: Central Processing Unit یا CPU) یا پردازنده (به انگلیسی: Processor)،یکی ازاجزاء رایانه می‌باشدکه فرامین واطلاعات راموردپردازش قرارمی‌دهد.

واحدهای پردازش مرکزی ویژگی پایه‌ای قابل برنامه‌ریزی شدن را دررایانه‌های دیجیتال فراهم می‌کنند، و یکی از مهم‌ترین اجزاء رایانه‌ها هستند.

یک پردازندهٔ مرکزی،مداری یکپارچه می‌باشدکه معمولاً به عنوان ریزپردازنده شناخته می‌شود.امروزه عبارت CPU معمولاً برای ریزپردازنده‌ها به کارمی‌رود.

عبارت «Central Processor Unit» (واحد پردازندهٔ مرکزی) یک ردهٔ خاص ازماشین رامعرفی می‌کندکه می‌تواندبرنامه‌های رایانه را اجرا کند.

این عبارت گسترده رامی‌توان به راحتی به بسیاری ازرایانه‌هایی که بسیار قبل‌ترازعبارت “CPU” بوجودآمده بودند نیزتعمیم داد.

به هرحال این عبارت وشروع استفاده ازآن درصنعت رایانه،از اوایل سال ۱۹۶۰ رایج شد.

cpu

شکل،طراحی و پیاده‌سازی پردازنده‌ها نسبت به طراحی اولیه آن‌هاتغییرکرده‌است ولی عملگرهای بنیادی آن‌ها همچنان به همان شکل باقی‌مانده‌است.
پردازنده‌های اولیه به عنوان یک بخش ازسامانه‌ای بزرگ‌ترکه معمولاً یک نوع رایانه‌است،دارای طراحی سفارشی بودند.

این روش گران‌قیمت طراحی سفارشی پردازنده‌ها برای یک بخش خاص،به شکل قابل توجهی,مسیرتولیدانبوه آن راکه برای اهداف زیادی قابل استفاده بودفراهم نمود.

این استانداردسازی روند قابل ملاحظه‌ای رادرعصر مجزای ابر رایانه‌های ترانزیستوری وریز کامپیوترهاآغاز نمودوراه عمومی نمودن مدارات مجتمع(IC یا Integrated Circuit) راسرعت فراوانی بخشید.

یک مدارمجتمع،امکان افزایش پیچیدگی‌هابرای طراحی پردازنده‌ها وساختن آن‌ها درمقیاس کوچک را(در حد میلیمتر) امکان‌پذیرمی‌سازد.

هردوفرایند (کوچک سازی و استانداردسازی پردازنده‌ها)، حضوراین تجهیزات رقمی رادرزندگی مدرن گسترش دادو آن را به فراتر از یک دستگاه خاص مانند رایانه تبدیل کرد.

ریزپردازنده‌های جدیدرادرهرچیزی ازخودروهاگرفته تا تلفن‌های همراه و حتی اسباب بازی‌های کودکان می‌توان یافت.

مدت زمان انجام یک کاربه‌وسیله رایانه،به عوامل متعددی بستگی داردکه اولین آنها،سرعت پردازشگررایانه‌است.

پردازشگر یک تراشه الکترونیکی کوچک درقلب کامپیوتراست وسرعت آن برحسب مگاهرتزیاگیگاهرتزسنجیده می‌شود.

هر چه مقداراین پارامتربیشترباشدپردازشگرسریعترخواهدبودو در نتیجه قادر خواهد بود،محاسبات بیشتری رادرهرثانیه انجام دهد.

سرعت پردازشگربه عنوان یکی ازمشخصه‌های یک کامپیوتر به قدری درتعیین کارایی آن اهمیت داردکه معمولاً به عنوان یکی ازاجزای تشکیل دهنده نام کامپیوتر ازآن یادمی‌شود.

تراشه پردازشگرواجزای الکترونیکی که آن راپشتیبانی می‌کنند،مجموعاً به عنوان واحدپردازش مرکزی یاCPU شناخته شده هست

واحدپردازش مرکزی واحدمحاسباتی (ALU) وکنترلی (CU) رایانه‌است که دستورالعمل‌ها راتفسیر واجرامی‌کند.

رایانه‌های بزرگ وریزرایانه‌های قدیمی بردهایی پرازمدارهای مجتمع داشته‌اندکه عمل پردازش راانجام می‌داده‌اند.

تراشه‌هایی که ریز پردازنده نامیده می‌شوند،امکان ساخت رایانه‌های شخصی وایستگاه‌های کاری(Work Station) رامیسرساخته‌اند.

دراصطلاح عامیانه CPU به عنوان مغزرایانه شناخته می‌شود.

X