فروشگاه اینترنتی اوج گستران شماره تماس :66404214-021 , 66402392 -021

منومنو

مادربرد

مادربرد

یکی ازمهمترین سخت‌افزارهای تشکیل دهندهء یک کامپیوتر که ارتباط تمامی سخت‌افزارها توسط آن انجام می‌شود Mother Board است.

Mother Board یک بردالکترونیکی است که ازتعدادزیادی المان الکترونیکی تشکیل شده و معمولاً دارای یک IC یا مدارمجتمع اصلی وتعدادی IC جانبی برای پردازش سخت‌افزارها است.

Mother Boardها دارای محل‌‌های متعددی برای اتصالات خاص هستند،معمولاً این اتصالات دارای اشکال منحصر به فردو مشخصی هستندوامکان جابجایی دراتصالات وجودندارد.

کارتها یابردهای الکترونیکی،چاپگر،صفحه کلیدوماوس همگی به برداصلی وصل می‌شوندومهمتر ازهمه CPU که روی Mother Board سوارمی‌شود.
نحوه اتصالات هریک ازقطعات متفاوت است،عده‌ای ازطریق درگاههایاport ها،برخی ازطریق شیارهای توسعه یاSlot هاو بعضی به وسیله کابلها متصل می‌شوند.

البته لازم به ذکراست که اتصالات به دوشکل داخلی و خارجی وجوددارند،اتصالات داخلی به قطعات Internal مربوط است که داخل Case قرارمی‌گیرندواتصالات خارجی به قطعات External مربوط است که ازبیرون Case به مادربردمتصل می‌شوند.

اتصالات داخلی عبارتنداز :
محل سوارشدن CPU
محل قرارگیری RAM
اتصالات IDE
محل اتصال Floppy
محل اتصال کابل برق
محل اتصال سیم‌های Case
شیارهای توسعه یاSlot
پین‌های اتصالی USB
پین‌های اتصال کابل Audio
که اکنون به توضیح هرکدام می پردازیم .
محل سوارشدن CPU،بستگی به نوع Suport یاپشتیبانی Mother Board ازCPU دارد.

Mother Board

مثلاً درصورتی‌که Mother Board ،یک CPU ازنوع Intel Pentium 4 را Suport نماید،محل سوارشدن CPU ازنوع Socket 478 بوده ودرصورتی‌کهMother board یک CPU ازنوع AMD Athlon را Suport نماید.

این محل ازنوع Socket A خواهد بود،برخی ازMother Boardها دارای 2 یا 4 محل برای سوارکردن CPU هستند،از این نوع Mother Boardها معمولا درکامپیوتر های Server استفاده می‌شود.

برای قراردادن CPU روی Mother Board،ابتدا دستة متحرک جانبی رابالا آورده سپس تراشة CPU رابا توجه به لبه‌ء برش خورده وفلش موجود.

که دریکی ازچهارگوشهء آن قراردارد,روی محل موردنظر قرار می‌دهیم وسپس دستة متحرک رابه سمت پایین آورده تا درجای خودقرارگرفته وپایه‌های CPU رامحکم کند.

فراموش نکنیم که Fan مربوط به CPU راروی آن قرارداده و پایه‌های آن رادرجای خودمحکم نموده وسیم برق آن‌ رانیزدر محل تعیین شده برروی Mother Board وصل‌کنیم.

محل قرارگیری RAM،که به آن بانک RAM می گویندنوعی شیاراست،که بستگی به پشتیبانی مقدارRAM ونوع آن دارد.

Mother Boardهای قدیمی‌تردارای شیارهای کوتاهتری بودند که اصطلاحاً SIMM نامیده می‌شدند.

ولی Mother Board های امروزی دارای دونوع شیارهستند، یک نوع برای قرارگیری RAMهای SDR ونوع دیگربرای قرارگیری RAMهای DDR.سمت قرارگیری RAM روی Mother Board،از محل وجودشکافهای روی RAM وبرجستگی‌های داخل شیار مشخص می‌گردد.

برای قراردادن RAM روی Mother Board دسته‌های موجوددر دوسرشیار رابازکرده وRAM رادرامتدادعمودبه سمت پایین به صورت اله کلنگی فشارمی‌دهیم تادرجای خودقرارگیردو دسته‌هابسته شوند.

اتصالات IDE،محل اتصال کابل اطلاعات درایوها به کامپیوتر است.

درایوها

درایوهای دیسک‌سخت یاHardDisk, DVDROM، CD-Writer، CDROM ودیگردرایوهای ازاین نوع معمولابوسیله این اتصالات به Mother Board متصل می‌شوند.

محل اتصال این کابلهابه شکل مستطیلی است که دارای 40 پین یاپایه می‌باشد.

این پین‌هادردوردیف قراردارندومعمولاً یک پین دروسط پینها وجودندارد،که تعدادآنها رابه 39 پین می‌رساند.

معمولاروی هر Mother Board دواتصال یاport IDE وجودداردو به هرکدام دووسیله یاDevice یادرایو متصل می‌شود.

همانطور که متوجه شدید معمولا چهار سخا افزار از این طریق به mother board متصل می شود. نام این چهار وسیله از نظر Mother Board و به ترتیب اولویت عبارتند از :
IDE یک شامل :
IDE Primary Master
IDE Primary Slave
IDE دو شامل :
IDE Secondary Master
IDE Secondary Slave
محل اتصال Floppy مشابه

X