فروشگاه اینترنتی اوج گستران شماره تماس :66456031-021 , 66452755 -021

شبکه

شبکه‌های کامپیوتری

شبکه‌های کامپیوتری مجموعه‌ای ازکامپیوترهای مستقل ومتصل به یکدیگر هستندکه بایکدیگر ارتباط داشته وتبادل داده می‌کنند.

مستقل بودن کامپیوترهابدین معناست که هرکدام دارای واحدهای کنترلی و پردازشی مجزابوده وبود و نبودیکی بردیگری تأثیرگذارنیست.

متصل بودن کامپیوترها یعنی ازطریق یک رسانه فیزیکی مانندکابل،فیبر نوری، ماهواره‌ها و… به هم وصل می‌باشند.

دوشرط فوق شروط لازم برای ایجاد یک شبکه کامپیوتری می‌باشنداما شرط کافی برای تشکیل یک شبکه کامپیوتری داشتن ارتباط وتبادل داده بین کامپیوترهاست.

این موضوع دربین متخصصین قلمروشبکه موردبحث است که آیا دورایانه که با استفاده ازنوعی ازرسانه ارتباطی به یکدیگرمتصل شده‌اندتشکیل یک شبکه می‌دهند.

دراین باره بعضی مطالعات می‌گویند که یک شبکه نیازمنددست کم۳ رایانه متصل به هم است.

یکی ازاین منابع باعنوان «ارتباطات راه دور:واژه‌نامه اصطلاحات ارتباطات راه دور»، یک شبکه رایانه‌ای رااین‌طور تعریف می‌کند: «شبکه‌ای ازگره‌های پردازشگردیتا که جهت ارتباطات دیتابه یکدیگرمتصل شده‌اند».

درهمین سند عبارت «شبکه» این‌طورتعریف شده‌است: «اتصال سه باچند نهاد ارتباطی».[۲]

رایانه‌ای که به وسیله‌ای غیررایانه‌ای متصل شده‌است (به عنوان نمونه از طریق ارتباط «اترنت» به یک پرینتر متصل شده‌است) ممکن است که یک شبکه رایانه‌ای به حساب آید،اگرچه این نوشتاربه این نوع پیکربندی نمی‌پردازد.

این نوشتار از تعاریفی استفاده می‌کندکه به دویاچند رایانه متصل به هم نیازمند است تاتشکیل یک شبکه رابدهد.[۳]

درموردتعدادبیشتری رایانه که به هم متصل هستندعموماً توابع پایه‌ای مشترکی دیده می‌شود.

ازاین بابت برای آنکه شبکه‌ای به وظیفه‌اش عمل کند،سه نیازاولیه بایستی فراهم گردد،«اتصالات»، «ارتباطات» و «خدمات».

اتصالات به بستر سخت‌افزاری اشاره دارد،ارتباطات به روشی اشاره می‌کندکه بواسطه آن وسایل بایکدیگر صحبت کنندوخدمات آنهایی هستندکه برای بقیه اعضای شبکه به اشتراک گذاشته شده‌اند

نمایش یک نتیجه

X